ชื่อบริษัท :  บจก. รอยอิ ซัล
(ROYI SAL CO., LTD.)
ประเภทธุรกิจ : Gem and Jewelry
เว็บไซต์ :   www.royisal.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member