ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย | เชิญสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเข้าพบหารือและร่วมต้อนรับคณะผู้แทนสภาหอการค้าเนปาล
.
17 ธันวาคม 2561
At Anantara Siam Bangkok Hotel
.
          
.
Organizers by  :
           
.
Supported & PR by:
              
.
งานฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย  ขอเข้าพบหารือ สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และร่วมต้อนรับคณะฯ
Business Networking
กับ คณะผู้แทนสภาหอการค้าเนปาล – NCC
NEPAL Chamber of Commerce
.Ff
.
เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป

        
           
ด้วย กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับเรื่องจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ว่า นาย Rejesh Kazi Shreshta ประธานสภาหอการค้าเนปาล ประสงค์จะนำคณะผู้แทนสภาหอการค้าเนปาล (Nepal Chamber of Commerce - NCC) จำนวน 20 ท่าน (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ) เยือนประเทศไทย โดยมีกำหนดเข้าพบประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี) เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมทั้ง การหารือเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน การสร้างเครือข่ายระหว่างธุรกิจ (ฺBusiness Networking) กับผู้ประกอบการและนักลงทุนชาวไทย และการกระชับความร่วมมือด้ารธุรกิจระหว่างภาคเอกชนไทยและเนปาล รวมกึงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเนปาล

 
          จึงขอเรียนเชิญสมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผุ้ประกอบการทั่วไป ร่วมเข้าพบ หารือ และร่วมต้อนรับคณะฯ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายธุรกิจ (Business Networking) กับ
คณะผู้แทนสภาหอการค้าเนปาล
 

วันและเวลา
• วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561
  เวลา 17.30 - 20.00 น.

 
 
สถานที่
 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
 
         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ...
• สนับสนุนและส่งเสริมการค้าการลงทุนในผู้ประกอบการ
  ที่เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทย (ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย)
 
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ 
• Agriculture
• Herbal Products
• Hotel
• Tourism
• Construction
• Hydro Power
.
.
ผู้จัดไม่รับสมัครผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ หรือช่องทางอื่นๆ
และกรณีที่มีผู้สมัครเต็มจำนวน ผู้จัดจะปิดรับสมัครก่อนเวลาที่กำหนดไว้
 
.
Attached Files
• หนังสือขอเข้าพบฯ
• ข้อมูลคณะผู้แทนสภาหอการค้าเนปาล จำนวน 20 ท่าน
   (Hong Kong Electrical Appliance Industries Association (HKEAIA))

   ** ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ก่อนเวลา 16.00 น. นี้เท่านั้น **

  Download >

• แบบตอบรับเข้าพบ, หารือ และร่วมต้อนรับคณะฯ (Business Networking)
  Download >

 
 
.
Contact us
For more information, Please Contact
.
.
| สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ..
  คุณพัณณิตา  
   เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
  Tel. 02-345-1123  
  E-mail: punnitat@off.fti.or.th, aekachaikh@off.fti.or.th  
.  
.
          
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 - 20.00 น. ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
 
Share