การอบรมเชิงลึก เรื่อง การส่งเสริมศักยภาพด้านมาตรฐานความรับผิดชอบต่อส่งคมของผู้ส่งออกไทยและในห่วงโซ่อ

.
UPDATE
May 42018
.
.
Reference:                                                                                 PR by :
.
                                   
.
.
.
 
การอบรมเชิงลึก เรื่อง ...
การส่งเสริมศักยภาพด้านมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ส่งออกและผู้ผลิตสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน
เพื่อไปยัง... ตลาดยุโรป
การอบรมเชิงลึกให้กับผู้ผลิตและผู้ส่งออกที่ทำธุรกิจหรือสนใจทำธุรกิจการค้า
ในตลาดสภาพยุโรป
.
.
เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป
.
.
          กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สมาคม AMFORI (เดิมชื่อ Foreign Trade Association : FTA) —  มีกำหนดจัดการอบรมเชิงลึกให้กับผู้ผลิตและผู้ส่งออกที่ทำธุรกิจหรือสนใจทำธุรกิจการค้าในตลาดสภาพยุโรป ในหัวข้อ "การส่งเสริมศักยภาพด้านมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ส่งออกและผู้ผลิตสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อไปยังตลาดยุโรป ภายใต้หลักการ Business Social Compliance Initiative (BSCI) ณ โรงแรม อีสตินแกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการอบรม มี 2 ประเภท คือ

1. การอบรมระดับผู้บริหาร
    วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

2. การอบรมระดับปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
    วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2561

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับการจัดการด้านแรงงานให้ได้มาตรฐานที่ตลาดยุโรปยอมรับ สร้างเสริมคุณภาพแก่อุตสาหกรรมการส่งออกของไทย และ รักษาภาพพจน์ของประเทศทางด้านการค้าระหว่างประเทศในภาพรวม

รูปแบบการอบรม

การอบรมเป็นรูปแบบการให้ความรู้เชิงลึก (เป็นภาษาไทย และ ไม่มีค่าใช้จ่าย) และการให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติการจริง โดยผู้เชี่ยวชาญของ Foreign Trade Association (FTA) เกี่ยวกับการจัดการแรงงานตลอดห่วงโซ่การผลิตตามมาตรฐาน BSCI (Business Social Comprehensive Initiative) ให้บริษัทที่เข้าร่วมจำนวน 25 บริษัท (เมื่อครบกำหนดจะปิดรับการสมัคร)

ทั้งนี้ ภายหลังการอบรมผู้เชี่ยวชาญจะออกให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติจริง ณ สถานที่ประกอบการของผู้เข้าอบรมทุกราย และบริษัทที่ผ่านการประเมินขั้นสุดท้ายตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับสิทธิในการเข้ารับการประเมินรับรองจากผู้ตรวจสอบภายนอกต่อไป

ท่านที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลใบสมัคร (ตามไฟล์แนบ)
โดยกรอกข้อมูลการสมัครฯ (เป็นภาษอังกฤษเท่านั้น)
และลงนามโดยผู้มีอำนาจขององค์กร และส่งเอกสารไปยัง

AMFORI
Ms. Rita Gulobeva

E-mail: rita.gulobeva@amfori.org, nussara.meesen@gmail.com
(ภายในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 นี้ เท่านั้น)
รับสมัครบริษัทเข้าร่วมการอบรมจำนวน 25 บริษัท

.
.
.
Attached Files

•  Invitation Letter & Details
   Download >


•  Expression of Interest
   Download >


•  Enhancing Capacities of Thai Exporters and Supply Chains
   on Social Performance for European Markets

   Download >

 
.
.
.
Contact us
For additional information, Please contact
-------------------------------------------------------------------
.
AMFORI : The Foreign Trade Association
Ms. Rita Gulobeva
E-mail: rita.gulobeva@amfori.org, nussara.meesen@gmail.com
 
.
                
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 
 

การอบรมเชิงลึก เรื่อง การส่งเสริมศักยภาพด้านมาตรฐานความรับผิดชอบต่อส่งคมของผู้ส่งออกไทยและในห่วงโซ่อ
Downloads Pdf

การอบรมระดับผู้บริหาร วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ——— การอบรมระดับปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2561 ——— ณ โรงแรม อีสตินแกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
 
Share