BM News | นอร์เวย์เปิดให้บริการข้อมูลส่งส่งเสริมการค้าภาคเอกชน — Business Link Norway

.
UPDATE
May 42018
.
.
Reference:                                                                       PR by :
.
                                       
.
.
.
นอร์เวย์เปิดให้บริการข้อมูลส่งเสริมการค้าภาคเอกชน
Business Link Norway
Are you considering export to the Norwegian market
or establishment of a business in Norway?
.
.
เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป
.
.
          กระทรวงการต่างประเทศ — ได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ว่า สภาหอการค้าของกรุงออสโลของนอร์เวย์ (Oslo Chamber of Commerce) เปิดให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าและการจับคู่ทางธุรกิจในนอร์เวย์ สำหรับภาคเอกชนที่สนใจ โดยแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. Market Report ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ...
    • แนวโน้มอุตสาหกรรมที่ภาคเอกชนสนใจ
    คู่แข่งในตลาด
    การกระจายสินค้า
    • รายชื่อหน่วยงานและการจัดนิทรรศการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้ง
    • ข้อมูลราคาสินค้าและกฎหมาย

2. Partner Research & Matchmaking
โดยจะมีการจัดให้พบกับบริษัทที่มีความสนใจหรือศักยภาพเป็นคู่ค้า 3 - 4 บริษัท

 

          อัพเดทข้อมูลเพิิ่มเติมได้ที่ : http://globthailand.com/norway_0006/
.
.
.
Attached Files

•  Invitaion Letter & Details
   Are you considering export to the Norwegian market
   or establishment of a business in Norway?
   Download >

 
.
.
.
Contact us
For more information, Please Contact
-------------------------------------------------------------------
.
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล
Oslo Chamber of Commerce
Astrl Sophle Platou
P.O.Box 2874 Solll, NO-0230 Oslo, Norway
Tel. +47 99 62 15 68
E-mail: astri@chamber.no
 
.
                
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 
 

BM News | นอร์เวย์เปิดให้บริการข้อมูลส่งส่งเสริมการค้าภาคเอกชน — Business Link Norway
Downloads Pdf

Are you considering export to the Norwegian market or establishment of a business in Norway? ——— OSLO CHAMBER OF COMMERCE
 
Share