ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย | ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “ภาพรวมของมาตรฐาน TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ไม่ซับซ้
.
April 27, 2017
ณ ศูนย์อบรมสัมมนาเกียรติคุณศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 (อโศก)
.
             
.
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ภาพรวมของมาตราฐาน
TFRS for SMEs
สำหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน
.Ff
.
เรียน   สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ Business Matching
          สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
          และ ผู้ประกอบการทั่วไป
.
         ตามที่ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) จะประกาศใช้และนำมาถือปฏิบัติกับกิจการ NPAEs ทุกประเภทในประเทศไทยในปี 2561 (ปัจจุบันได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีแล้ว และอยู่ระหว่างการประกาศในราชกิจจานุเบกษา) TFRS for SMEs จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับ IFRS for SMEs Amendment 2015 โดยแบ่งกลุ่มกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่มีโครงสร้างการจัดการที่มีความซับซ้อน (NPAEs ซับซ้อน) และกลุ่มกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่ไม่มีโครงสร้างการจัดการที่มีความซับซ้อน (NPAEs ไม่ซับซ้อน)          
 
          สำหรับกลุ่ม NPAEs ไม่ซับซ้อน นั้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีหลักการรับรู้รายการและวัดมูลค่าพื้นฐานมาจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) และเพิ่มการนำเสนองบการเงินมา 2 เรื่อง ได้แก่ การจัดทำงบการเงินที่กำหนดให้จัดทำงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินในบางเรื่อง เช่น รายการเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น
 
          ดังนั้นเพื่อให้ทุกท่านเตรียมพร้อมในการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ และได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงความแตกต่างของ TFRS for SMEs รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงจัดสัมมนาหลักสูตร “ภาพรวมของมาตรฐาน TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน” ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์อบรมสัมมนาเกียรติคุณศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 (อโศก) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
          ทั้งนี้ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนาผ่านทาง https://goo.gl/forms/sN4OQfLsJQviUiGl2 ภายในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 สภาวิชาชีพบัญชี จะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยพิจารณาตามลำดับก่อนหลังที่เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี www.fap.or.th ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดยขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครเพียง 1 ท่านต่อ 1 บริษัทเท่านั้น
.
.
 
 
.
Attached File
•  หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนาฯ จาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
   Download > 

•  เอกสารประชาสัมพันธ์งานสัมมนาฯ  
   Download >
.
.
Contact us
For more information, Please Contact
.
.
| สภาวิชาชีพบัญชี ในพระราชูปถัมภ์ • FAP
  Federation of Accounting Professions Under The Royal Patronage of His Majesty The King
  คุณจิราวรรณ และคุณพิมพ์นารา
  Tel. 02 685 2592, 02 685 2536
  E-mail : jirawan.pu@fap.or.th, pimnara.th@fap.or.th
  Website : www.fap.or.th
.
.
.
         
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย | ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “ภาพรวมของมาตรฐาน TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ไม่ซับซ้
Downloads Pdf

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์อบรมสัมมนาเกียรติคุณศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 (อโศก) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
Share