ใหม่!! หลักสูตร SCB ITP | ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก (รุ่นที่ 130)
.
March 17, 2017
.
  
.
 
เปิดรับใหม่!! หลักสูตร SCB ITP "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก (รุ่นที่ 130)"
SCB ITP รุ่นที่ 130
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
.Ff
.
Dear  The Federation of Thai Industries Member | Business Matching Member
          And Entrepreneurs

         หลักสูตรใหม่! SCB ITP
"ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก (รุ่นที่ 130)"
         หลักสูตรพิเศษที่จัดขึ้นโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการทำธุรกิจส่งออก-นำเข้าอย่างมืออาชีพ สร้างเครือข่ายระหว่างนักธุรกิจ
และขยายความสำเร็จไปสู่ตลาดโลก พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
.
.
.
รายละเอียดข้อมูลหลักสูตร SCB ITP “ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก” (รุ่นที่ 130)
หลักสูตรที่ทางธนาคารฯ ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยหลักสูตรนี้ผ่านการรับรองจากสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเนื้อหาการอบรมเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการดำเนินธุรกิจส่งออกนำเข้าอย่างมืออาชีพ  การสร้างเครือข่ายระหว่างนักธุรกิจ และการเรียนรู้ความสำเร็จ รับฟังประสบการณ์จริงจากเจ้าของผู้ประกอบการธุรกิจ ที่ผลักดันการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศจนเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก 
เงื่อนไขและคุณสมบัติผู้สมัคร หลักสูตร SCB ITP “ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก” (รุ่นที่ 130)  ดังนี้
1. เจ้าของธุรกิจฯ มีความสนใจทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก / เปิดตลาดต่างประเทศ หรือกำลังดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
2. เจ้าของธุรกิจฯ ต้องการขยายเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์บริหารธุรกิจ
3. เจ้าของธุรกิจฯ สามารถทำกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามหลักสูตร (เช่น Team Building วันที่ 19 – 21 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมหาดตะวันรอน จ.ชลบุรี **ผู้อบรมต้องเข้าร่วมทุกท่าน หากไม่สามารถเข้าร่วมได้ถือว่าสละสิทธิ์)
4. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรจากสถาบันฯ
 
5. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
5.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีอายุตั้งแต่ 35-50 ปี
5.2 เป็นเจ้าของธุรกิจหรือกรรมการที่มีอำนาจลงนามในธุรกิจที่มียอดขายต่อปีระหว่าง 10 - 500 ล้านบาท
5.3 มีประสบการณ์บริหารธุรกิจตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
5.4 ทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก หรือมีความสนใจทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก / เปิดตลาดต่างประเทศ
 
วิธีการสมัคร ดังนี้
 
1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครที่ https://scbsme.scb.co.th/seminar/
2. ส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง Email : smecustomer@scb.co.th
    ภายในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 โดยมีเอกสารการสมัครดังนี้
    - สำเนาหนังสือการจดทะเบียนนิติบุคคล / ทะเบียนการค้า และงบการเงิน
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร 
 
หมายเหตุ : การพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด โดยกำหนดการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประมาณสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน มีนาคม 2560
.
.
FREE! Receipt Limited
Registration will be closed on Today - March 17, 2017
 
.
Contact us
For more information, Please Contact
.
.
| SCB SME
  Tel. 02-722-2222  
 
.
.
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 
 
ฟรี! รับจำนวนจำกัด ลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 มีนาคม 2560
 
Share