ข้อมูลผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่สนใจทำการค้าการลงทุนกับผู้ประกอบการไทย
.
February 6, 2017
.
                           
.
ข้อมูลผู้ประกอบการญี่ปุ่น
ที่สนใจทำการค้าการลงทุนกับผู้ประกอบการไทย
.Ff
.
เรียน  สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)
สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และ ผู้ประกอบการทั่วไป

ตามที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ดำเนินโครงการพัฒนาและให้บริการของหน่วยบริการธุรกิจ (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน (BSC) โดยมีการดำเนินการโต๊ะญี่ปุ่นอยู่ภายใต้โครงการฯ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาภาคธุรกิจอุตสาหกรรมระหว่างผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น และได้จัดประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการเชื่อมโยงธุรกิจของผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่สนใจลงทุนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโซนบี ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นั้น
 
         ในการนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่สนใจทำการค้าการลงทุนกับผู้ประกอบการไทย ปัจจุบันมีจำนวน 47 กิจการ โดยเป็นผู้ประกอบการที่ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ กระทรวงอุตสาหกรรม หรือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแล้ว โดยจำแนกข้อมูลตามสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่

 • อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 • อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
 • อุตสาหกรรมเกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต
 • อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
 • อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน
 • อุตสากรรมพลังงานและเคมีชีวภาพ
 • อุตสาหกรรมดิจิทัล
 • อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ
.
 
.
Attached File
 • หนังสือชี้แจ้งข้อมูลผู้ประกอบการญี่ปุ่นฯ
 
 • โดยผู้ประกอบการไทยและผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าสืบค้นหาข้อมูลได้ที่เว็บไซค์            กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในส่วนของศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม
.
.
Contact us
For more information, Please Contact
.
.
| สำนักบริหารยุทธศาสตร์
  ส่วนบริหารจัดการข้อมูลและปรึกษาแนะนำ | กระทรวงอุตสาหกรรม
  Tel. 02-202-4426-7
  Fax. 02-354-1537
.
.
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

ข้อมูลผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่สนใจทำการค้าการลงทุนกับผู้ประกอบการไทย
Downloads Pdf

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม | สำนักบริหารยุทธศาสตร์ | ส่วนบริหารจัดการข้อมูลและปรึกษาแนะนำ | กระทรวงอุตสาหกรรม
 
Share