โครงการเสริมศักยภาพนักธุรกจิ มือโปร รุ่นที่ 14 | SCB Intelligent Entrepreneur Program - IEP
.
January - May, 2017
.
  
.
 
เปิดรับสมัครหลักสูตร ... (SCB Intelligent Entrepreneur Program - IEP)
SCB IEP รุ่น 14
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.Ff
.
Dear  The Federation of Thai Industries Member | Business Matching Member
          And Entrepreneurs
.
          ด้วยโลกธุรกิจปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงต้องมีการพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็งและพร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆ อยู่เสมอ ซึ่งปัจจัยสาคัญที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถ ตอบโจทย์ลูกค้าและสังคมยุคใหม่ ได้แก่ การสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์และบริการ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนากลยุทธ์การขาย การบริหารการตลาดและช่องทางจัดจาหน่าย การแสวงหาตลาดใหม่ และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจที่เข้มแข็ง เป็นต้น ซึ่งต่างเป็นกลยุทธ์สาคัญที่ผู้ประกอบการควรพิจารณาเลือกใช้เพื่อสร้างความสาเร็จให้ธุรกิจของตนเอง

         ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นรากฐานสาคัญของเศรษฐกิจไทย จึงร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด โครงการเสริมศักยภาพนักธุรกิจมือโปร (SCB Intel ligent Entrepreneur Program - IEP) ขึ้น โดยเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงในการบริหารธุรกิจกับกลุ่มนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จ เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และพิจารณาวางกลยุทธ์บริหารธุรกิจที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง และยังเป็นโอกาสสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจผ่านกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ในโครงการฯ เพื่อร่วมกันส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไป
 
วัตถุประสงค์
         1. เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้วางกลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์แข่งขันต่างๆ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์การบริหารธุรกิจจริง
         2. เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจระหว่างผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ร่วมโครงการ


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
         1. เจ้าของธุรกิจ อายุตั้งแต่ 35-50 ปี
         2. ยอดขายต่อปีตั้งแต่ 75 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท
         3. มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจอย่างน้อย 3 ปี

กระบวนการดาเนินโครงการ
กระบวนการอบรมแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
         - การบรรยายและ Workshop ให้ความรู้การบริหารจัดการธุรกิจยุคใหม่
         - การสร้างเครือข่ายพันธมิตรของกลุ่มผู้ประกอบการในรุ่นที่อบรมและระหว่างรุ่น เพื่อต่อยอดให้เกิดโอกาสธุรกิจใหม่ๆ (Business networking & Business matching)
         - การศึกษาดูงานการบริหารธุรกิจต่างๆ ที่ประสบความสาเร็จ

ระยะเวลาในการอบรมรุ่นที่ 14
เปิดรับสมัครคัดเลือก : สัปดาห์ที่ 2-4 มกราคม 2560 (ผ่านเว็บไซต์ www.scbsme.com)
ประกาศผลการคัดเลือก : สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ 2560
วันเปิดอบรม : วันที่ 9-11 มีนาคม 2560 (เปิดโครงการและกิจกรรม Team Building Team)
วันอบรม :
  • 9-11, 14, 21 -22, 30 มีนาคม
  • 19 -20, 26 -27 เมษายน
  • 4, 11, 18, 26 พฤษภาคม 2560
  • วันสิ้นสุดการอบรม : วันศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560 (พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร)
เนื้อหาหลักสูตร
- Business plan
- SME business & Family business management strategy
- Business inspiration from real cases
- Sales management
- Marketing (Branding, Customer insight, Digital marketing & Social media, AEC market, Distribution channel, Product design innovationnovation)
- Financial empowerment
- Business matching
- SME clinic
- Business pitching
 
 
.
FREE! Receipt Limited
Registration will be closed on Today - January 31, 2017
  • Online Registration on ...
Link : scbsme.scb.co.th
 
  • Project Description
        Link Download Attach File Click Here >
 
.
Contact us
For more information, Please Contact
.
.
| SCB SME
  Tel. 02-722-2222  
 
.
.
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 
 

โครงการเสริมศักยภาพนักธุรกจิ มือโปร รุ่นที่ 14 | SCB Intelligent Entrepreneur Program - IEP
Downloads Pdf

จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
 
Share