The Nikkei Asia 300 Global Business Forum
.
October 7, 2016
ณ ห้องบอลรูม โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
.
.
The Nikkei Asia 300
Global Business Forum
.
.
เรียน   สมาชิก F.T.I. Business Matching และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
          และผู้ประกอบการทั่วไป
        
         ด้วย Nikkei Inc. ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทสื่อมวลชนชั้นนำด้านเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น มีกำหนดการจัดงาน The Nikkei Asia 300 Global Business Forum เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 140 ปี ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30-20.00 น. ณ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
 
         ภายใต้หัวข้อ
         "Asia to the World - A New Era of Global Competition"
 
         งานดังกล่าวจะมี ผู้บริหารของบริษัทจาก 6 ประเทศหลักในอาเซียน เช่น จีน อินเดีย ฮ่องกง ไต้หวัน และเกาหลีใต้ มาร่วมแถลงนโยบายด้านเศรษฐกิจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างรวดเร็วในอนาคตของภูมิภาคอาเซียนไปพร้อมกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP)

      
 Title 
    | Nikkei 140th Anniversary
    | Nikkei Asia 300 Global Business Forum
     “Sharpening Asia ‘s Competitive Edge”
 
 Organizer  
   NIKKEI Inc.
 
 Date | Place | Venue  
   | October 7 (Fri), 2016
   | Venue : InterContinental Bangkok, Ballroom
 
 Participants   400 People from…
   | Asia 300 Companies
   | Japanese Companies
   | Financial Institutions
   | Government Entities
 
.
Attached File
................................................
 

 
| อัพเดทข้อมูลก่อนวันงาน
 
.
Contact us
For more information, Please Contact
.
.
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
| คุณเอกชัย คำแพงดี ..
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | Business Matching ..
  โทรศัพท์ 02-345-1123  
  มือถือ 086-329-1975  
  E-mail: aekachaikh@off.fti.or.th  
.  
.
.
 

 
.
 
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

The Nikkei Asia 300 Global Business Forum
Downloads Pdf

ภายใต้หัวข้อ "Asia to the World - A New Era of Global Competition" • วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 | เวลา 09.30 - 20.00 น. | ณ ห้องบอลรูม โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
 
Share