Business Networking กับนักธุรกิจจากมณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน | 7 กันยายน 2559
..
.
ขอเรียนเชิญเข้างาน

.
Business Networking

  กับนักธุรกิจจากมณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน  
.

.
วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 | เวลา 10.45-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 18 ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) อาคารจามจุรีสแควร์

..
                   
เรียน   สมาชิก F.T.I. Business Matching และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
          และผู้ประกอบการทั่วไป
        
          ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จะจัดการต้อนรับและหารือคณะนักธุรกิจจากมณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน (Delegation from China Council Promotion for International Trade – CCPIT and Shandong Companies)
 
         ขอเรียนเชิญสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม…

  • ยานยนต์
  • อาหาร
  • ไฟฟ้าฯ
  • สิ่งทอ
  • เครื่องจักรกลการเกษตร
 
        เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านโอกาสทางการค้าและการลงทุน รวมถึง Business Networking กับคณะนักธุรกิจดังกล่าว
 
         ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 10.45-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 18 ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) อาคารจามจุรีสแควร์


 

 
Attached File
  • แบบตอบรับการเข้าร่วมงาน Business Networking | Reply Form  Download >
  • Name List of Delegation from Shandong Province visit Thailand  Download >
  • แผนที่การจัดงาน อาคารจามจุรีสแควร์  Download >
 
 
Due Date : ภายในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559
 
 
    ..For more information, Please Contact
Contact us ..สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  ..คุณชญานิน แก้วหาญ | เจ้าหน้าที่ ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ
  ..โทรศัพท์ 02-345-1137
  ..โทรสาร 02-345-1281-3
  ..E-mail : chayanink@off.fti.or.th
   
   
 
  ..  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะนักธุรกิจจีน
  |..สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  .. คุณภัทรกฤตย์
  .. มือถือ 089-075-5507
   
                   
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                   
วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 | เวลา 10.45-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 18 ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) อาคารจามจุรีสแควร์
 
Share