Business Networking กับนักธุรกิจจากมณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน | 31 สิงหาคม 2559
..
.
ขอเรียนเชิญเข้างาน

.
Business Networking

  กับนักธุรกิจจากมณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน  
.

.
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 | เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 18 ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) อาคารจามจุรีสแควร์

..
                   
เรียน   สมาชิก F.T.I. Business Matching และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
          และผู้ประกอบการทั่วไป
        
          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จะจัดการต้อนรับและหารือคณะนักธุรกิจจากมณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน (Delegation from China Council Promotion for International Trade - CCPIT Jiangsu) และขอเรียนเชิญสมาชิกสภาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม…

  • แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ด้านโอกาสทางการค้าและการลงทุน
  • รวมถึง Business Networking กับคณะนักธุรกิจ
 
       ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 18 ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) อาคารจามจุรีสแควร์


 

 
Attached File
  • รายละเอียดคณะนักธุรกิจจากมณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน Download >
  • กำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยของคณะนักธุรกิจจีน Download >
  • กำหนดการจัดงาน Business Networking | 31 สิงหาคม Download >
  • แบบตอบรับการเข้าร่วมงาน Business Networking | 31 สิงหาคม Download >
  • แผนที่การจัดงาน อาคารจามจุรีสแควร์ Download >
 
 
Due Date : ภายในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559
 
 
    ..For more information, Please Contact
Contact us ..สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  ..คุณชญานิน แก้วหาญ | เจ้าหน้าที่ ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ
  ..โทรศัพท์ 02-345-1137
  ..โทรสาร 02-345-1281-3
  ..E-mail : chayanink@off.fti.or.th
   
   
 
  ..  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะนักธุรกิจจีน
  |..สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  .. คุณภัทรกฤตย์
  .. มือถือ 089-075-5507
   
                   
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                   
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 | เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 18 ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) อาคารจามจุรีสแควร์
 
Share