พบปะนักลงทุน | กิจกรรมส่งเสริมการลงทุน ภายใต้โครงการการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชียงรา
 
                                 
 


.

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการลงทุน
ภายใต้โครงการการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชียงราย

พบปะนักลงทุน

--------------------------------------------------------
ฟรี… ไม่มีค่าใช้จ่าย

--------------------------------------------------------
.
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 | ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
..PR by
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน


 
 

 
เรียน  สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | สมาชิก Business Matching
         และผู้ประกอบการทั่วไป
 
         สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสำนักงานจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย โดยได้จัดทำระบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ด้านการค้าการลงทุนในจังหวัดเชียงราย จำนวน 4 จุด ได้แก่
  • จุดที่ 1 ศาลากลาง จังหวัดเชียงราย
  • จุดที่ 2 ที่ว่าการ อำเภอเชียงของ
  • จุดที่ 3 ที่ว่าการ อำเภอแม่สาย
  • จุดที่ 4 ที่ว่าการ อำเภอเชียงแสน
         ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการแก่นักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชียงราย
 
        โดยจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุน เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการ / นักลงทุน

  • ด้านโลจิสติกส์
  • ด้านการท่องเที่ยว
  • ด้านการบริการ
         ให้เข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย ในกิจกรรมของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน
 
 
..Attach File
.........
.
    1. หนังสือ... เรื่องการเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุน | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
        และกำหนดการกิจกรรมฯ
  Download >

    2. ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ  Download >
    3.
เกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย  Download >
.
                   

                   
    ..สอบถามรายละเอีบดเพิ่มเติม | สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
Contact us  |   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
    The Federation of Thai Industries
      คุณมายเดียร์
      โทรศัพท์ 02-345-1127
      E-mail: mydearr@off.fti.or.th
     
                   
ประชาสัมพันธ์โดย
Business Matching
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                   

พบปะนักลงทุน | กิจกรรมส่งเสริมการลงทุน ภายใต้โครงการการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชียงรา
Downloads Pdf

 
Share