KUWAIT AVIATION SHOW | งานแสดงสินค้าและนิทรรศการแสดงการบิน
 


.

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม
งานแสดงสินค้าและนิทรรศการแสดงการบิน


KUWAIT
AVIATION SHOW

--------------------------------------------------------
อุตสาหกรรมการบิน
ด้านการบินพลเรือนและการบินทหารเข้าร่วม

--------------------------------------------------------
.
ระหว่างวันที่ 23 – 26 มกราคม 2560 | ณ ท่าอากาศยานนานาชาติคูเวต
..PR by
The Federation of Thai Industries | Business Matching

 
 

 
เรียน  สมาชิก F.T.I. Business Matching และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
         และผู้ประกอบการทั่วไป
 
         ด้วยกระทรวงการต่างประเทศไทย ได้รับหนังสือจากสถานเอกอัครราชทูตรัฐคูเวตประจำประเทศไทย แจ้งว่า กระทรวงกลาโหมรัฐคูเวตร่วมกับกรมการบินพลเรือนรัฐคูเวต กำหนดจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการแสดงการบิน (Kuwait Aviation Show) ระหว่างวันที่ 23 – 26 มกราคม 2560
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติคูเวต
 
         โดยเชิญบริษัทอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ทั้งในด้านด้านการบินพลเรือนและการบินทหารเข้าร่วม และภายในงานจะมีการจัดแสดงอากาศยานของบริษัทผู้ผลิตต่างๆ อุปกรณ์ด้านการทหารและการป้องกันภัยทางอากาศ ตลอดจนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในท่าอากาศยานที่มีความทันสมัยที่สุด
 
 
..Attach File
.........
.
    1. Invitation Letter  Download >
.
                   

                   
Website  | ..www.kuwaitaviationshow.com/index.html
    ............................................................................................................................
    ..For more information, Please Contact
Contact us  |   Al-Jabriya Exhibition Group
      Tel. +965 22446445
      Hotline : +965 6076 9097
      Fax. +965 22445785
      E-mail :
> For sponsor inquiries or booking space : marketing@kuwaitaviationshow.com
    > For aircraft display inquiries : customerservice@kuwaitaviationshow.com
    > General : info@kuwaitaviationshow.com
     
  | กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
    กองตะวันออกกลาง
    โทรศัพท์ 02-203-5000 ต่อ 12005
    โทรสาร 02-643-5053
                   
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                   
ระหว่างวันที่ 23 – 26 มกราคม 2560 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติคูเวต
 
Share