ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม "งานวิจัย : แบรนด์หน่วยงานรัฐที่สนับสนุนข้อมูลทางด้านการค้าและการลงทุนแ
.

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม.

แบรนด์หน่วยงานรัฐที่สนับสนุนข้อมูล
ทางด้านการค้าและการลงทุนแก่ภาคเอกชนไทย
สู่ตลาดต่างประเทศในอุดมคติ
.


เรียน  สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,
         สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ และผู้ประกอบการทั่วไป
 
         ด้วยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการของศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์และเว็บไซต์ ThaiBiz.net ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการในการขยายการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยในเวทีโลก
 
         ในการนี้ จึงขอความร่วมมือสมาชิกสภาอุตสาหกรมแห่งประเทศไทย สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ และผู้ประกอบการทั่วไป ตอบแบบสอบถาม "งานวิจัย : แบรนด์หน่วยงานรัฐที่สนับสนุนข้อมูลทางด้านการค้าและการลงทุนแก่ภาคเอกชนไทยสู่ตลาดต่างประเทศในอุดมคติ" ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยจะได้รับการนำไปใช้เพื่อพัฒนางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคเอกชนไทย
                   
ตอบแบบสอบถาม Click Here >
                   

 
    ..ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
Contact us   กระทรวงการต่างประเทศ | กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
    กองสนเทศเศรษฐกิจ | ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์
      Tel. 02-203-5000 ต่อ 14124
      Fax. 02-643-4236
      Website : www.thaibiz.net/th/
     
    กรุณากรอกแบบตอบรับฯ
Due Date   ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559
     
                   
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                   

 

 
Share