บริษัท Chocolate Naive ของประเทศลิทัวเนีย มีความประสงค์จะหาคู่ค้าเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทย
.

.
The Honorary Consul of the Republic of Lithhuania | BANGKOK
.
Chocolate Naive Co., Ltd. ของประเทศลิทัวเนีย
มีความประสงค์จะหาคู่ค้า
เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทย

.
.
PR by
The Federation of Thai Industries | Business Matching

.

 
                   
เรียน   สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาชิก Business Matching
          และผู้ประกอบการทั่วไป
 
         ด้วย Mr. Jokubas Luksa, Global Export Manager ของ Chocolate Naive Co., Ltd.
ประเทศลิทัวเนีย ซึ่งเป็นผู้ผลิต Chocolate ภายใต้ตราสินค้าต่างๆ และรับสั่งทำตามคำสั่งของลูกค้าได้รับรางวัลสำคัญๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
 
มีความประสงค์ที่จะแสวงหาคู่ค้าเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจมายังประเทศไทย

  • เกี่ยวกับสินค้าประเภท Chocolate
                   
    ..For more information, Please Contact
Contact us   The Honorary Consul of the Republic of Lithhuania | BANGKOK
    สาธารณรัฐลิทัวเนีย ณ กรุงเทพมหานคร
    Mr. Jokubas Luksa
    Global Export Manager | Chocolate Naive Co., Ltd.
      Mobile. +370 65 69 92 79
      Website : http://chocolatenaive.com 
                   
                   
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                   

 

บริษัท Chocolate Naive ของประเทศลิทัวเนีย มีความประสงค์จะหาคู่ค้าเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทย
Downloads Pdf

 
Share