งานประชุม TSCE2016 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ “Thailand Synchrotron Conference and Exhibition 2016
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
TSCE2016
Thailand Synchrotron Conference and Exhibition 2016

.
.
ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2559 | อาคารอิมแพค ฮอลล์ 1 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


PR by
The Federation of Thai Industries | Business Matching
.

 
                   
                   
เรียน   สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาชิก Business Matching
          และผู้ประกอบการทั่วไป
 
         ด้วย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “Thailand Synchrotron Conference and Exhibition 2016 (TSCE2016)” ในระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารอิมแพค ฮอลล์ 1 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ...

  • ส่งเสริมการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนทั้งจากภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรม
  • เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและพัฒนาระหว่างสถาบันฯ กับภาคอุตสาหกรรม ในอนาคต
 
กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย

  • การประชุมวิชาการซึ่งได้รับเกียรติบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในเรื่องประโยชน์ของแสงซินโครตรอนต่องานวิจัยด้านวิชาการและด้านอุตสาหกรรม
  • การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับข้อมูลของสถาบันฯ และประโยชน์ของการใช้แสงซินโครตรอนเพื่องานวิจัย กรณีศึกษาที่น่าสนใจต่างๆ
  • อบรม “ซินโครตรอน เทคโนโลยีแสงขั้นสูง มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (SATI 4)”
สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์, อาหาร ยาและเครื่องสาอาง และกลุ่มโลหะและวัสดุ
 
.
รายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่
http://www.slri.or.th/tsce2016/
.
.
สำรองที่นั่งได้ที่

http://dev.slri.or.th/online/bds/

 
                   
Download Documents File
  • แบบตอบรับงานประชุม TSCE2016  Download >
  • กำหนดการงานประชุม TSCE2016  Download >
                   
    ..For more information, Please Contact
Contact us   ส่วนงานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานผู้อำนวยการ
    คุณสุนันทา มาเมืองปัก | คุณนิสารัตน์ วงค์เหล็ก
    เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ปรึกษาการพาณิชย์
      Tel. 044-217-040 ต่อ 1607
      Fax. 044-217-047
      E-mail : bds@slri.or.th
     
     
Due Date   8 กุมภาพันธ์ 2559
                   
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                   

 

งานประชุม TSCE2016 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ “Thailand Synchrotron Conference and Exhibition 2016
Downloads Pdf

ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารอิมแพค ฮอลล์ 1 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
 
Share