ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็น | มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ สำหรับปี 2558
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อ
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ
สำหรับปี 2558 - 2559
PR by
The Federation of Thai Industries | Business Matching
 


 


 
 
เรียน   สมาชิก F.T.I. Business Matching และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

          ด้วย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการประสานผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเพื่อตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ สำหรับปี 2558 - 2559
                   
Link กรอกแบบสำรวจความคิดเห็นฯ แบบออนไลน์ “มาตรการพิเศษเพื่อส่งเสริมการลงทุน ปี 2559”
 
  • กรอกแบบสำรวจความคิดเห็นฯ แบบออนไลน์ | ตัวอย่างแบบสำรวจความคิดเห็นฯ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
                   

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
  • หนังสือขอความอนุเคาะห์ในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นแผ่นพับมาตรการพิเศษ

Download Here >

  • มาตรการพิเศษเพื่อสงเสริมการลงทุน
 


 
    ..For more information, Please Contact
Contact us   คุณมยูร บุญยะรัตน์
      Tel. 02-273-9020 ต่อ 3514
      E-mail : mayoon@fpo.go.th
     
                   
  ..สำนักนโยบายภาษี
  ..ส่วนนโยบายภาษีสรรพากร
  ..โทรศัพท์ 02-273-9020 ต่อ 3514
  ..โทรสาร 02-273-9088
                   
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                   

 

 
Share