Training&Workshop | สูตรลัด ความลับผู้จัดการมือใหม่ รุ่นที่ 3 Secret of First Time Manager#3

สูตรลัด ความลับผู้จัดการมือใหม่ รุ่นที่ 3

Secret of First Time Manager#3

โดยคุณอิสรา วิไชยคำมาตย์
                                                                                                             กำหนดการ
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
09.00 – 10.30 น.
  • หัวใจสำคัญของกำรเป็นผู้จัดการยุคใหม่
            - เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นผู้จัดการมือใหม่   
            - เรื่องสำคัญที่ผู้จัดการต้องรู้
            - สิ่งที่ทีมงานคาดหวังจากผู้จัดการ
  • Workshop : เรื่องที่คุณเลือกพัฒนาตัวเอง
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ
10.45 – 12.00 น.
  • ทักษะสำคัญของผู้จัดการยุคใหม่
             - การแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Problem Solving)        
             - การกล้าในการตัดสินใจ (Decision Making)
             - การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)                       
             - การบริหารทีมงานให้เป็นทีมเวิร์ค (Team Spirit)
  • Workshop : การวางแผนพัฒนาทักษะของตัวเอง
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.45 น.
 
  • สุดยอดผู้จัดการในฐานะผู้นำทีมงาน
            - การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Leader Change)          
            - การคิดเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย (Strategic Thinking)
            - จูงใจทีมงานด้วยภาวะผู้นำ (Leadership)                   
            - พัฒนาทีมงานด้วยการโค้ชชิ่ง (Coaching)
  • Workshop : คุณโดดเด่นเรื่องอะไรบ้าง?
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ
   15.00 – 16.25 น.
  • การประยุกต์ใช้กับการบริหารทีมงาน
             - การบริหารทีมงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง                   
             - การบริหารทีมงานเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤต
             - การบริหารทีมงานที่มีความขัดแย้ง                           
             - การบริหารทีมงานในสถานการณ์ปกติ
16.25 – 16.30 น. ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
อัตราค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
สมาชิก BM Platinum                      3,600 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
สมาชิก BM Member                       3,900 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

สมาชิกสภาอุต
ฯ                               3,900 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมาชิก BM Member / BM VIP        3,700 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้ประกอบการทั่วไป                          4,300 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
BM Exclusive - Unlimited Entries 2020 เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ : อัตราค่าสมัครได้รับการยกเว้นภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%

สำหรับรายละเอียดการชำระเงิน เจ้าหน้าที่จะแจ้งกลับทาง E-Mail
เมื่อได้รับข้อมูลการสมัครเข้ารวมกิจกรรมของท่านแล้ว


Download More
  • ใบสมัครกิจกรรม Download
  •  กำหนดการ Download
Please Contact
คุณนิศาชล 
โทร : 02-345-1132  มือถือ : 086-329-1977, 086-329-1975
E-mail : inisachons@fti.or.th
วันที่จัดกิจกรรม : 13 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา : 8.30-16.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้อง Galleria 1 ชั้น 5 โรงแรมS31 สุขุมวิท31 กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ: 086-329-1975,1977
 
E-mail: nisachons@fti.or.th
 
Share