Training & Workshop | การโค้ชทีมขายเพื่อเพิ่มลูกค้าและผลกำไร รุ่นที่ 9
TRAINING&WORKSHOP

การโค้ชทีมขายเพื่อเพิ่มลูกค้าและผลกำไร รุ่นที่ 9

Effective Coaching Sales Team to Double Your Customers and Profits #9

โดย อาจารย์ธเนศ เครือโสภณ
Ex – Assistant Vice President, Bank of America – Los Angeles, U.S.A. (ทำผลงานขายได้เป็นอันดับ 1 ของทุกสาขา)


                                                                                                             

 
กำหนดการ
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
09.00 – 10.30 น.
  • การปลุกพลังใจของนักขาย การตั้งเป้าหมายเพื่อผลสำเร็จ และการโค้ชนักขาย
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ
10.45 – 12.00 น.
  • วิเคราะห์บุคลิกภาพของตนเองและของลูกค้า (DISC & Relationship Strategies)
  • กลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์ และการสื่อสาร เพื่อครองใจลูกค้า
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (Retro Live Café)
13.00 – 14.30 น.
  • กระบวนการขาย 7 ขั้นตอน
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ
14.45 – 16.00 น.
  • ศิลปะการตอบคำถามข้อโต้แย้งของลูกค้า
  • เทคนิคการปิดการขาย
16.00 – 16.30 น. ถาม-ตอบ ปัญหา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์


อัตราค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
สมาชิก BM Platinum                      3,800 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
สมาชิก BM Member                       4,100 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

สมาชิกสภาอุต
ฯ                               4,100 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมาชิก BM Member / BM VIP        3,900 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้ประกอบการทั่วไป                          4,500 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
BM Exclusive - Unlimited Entries 2019 เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ : อัตราค่าสมัครได้รับการยกเว้นภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%

สำหรับรายละเอียดการชำระเงิน เจ้าหน้าที่จะแจ้งกลับทาง E-Mail
เมื่อได้รับข้อมูลการสมัครเข้ารวมกิจกรรมของท่านแล้ว


Download More
  • ใบสมัครกิจกรรม Download
  •  กำหนดการ Download
Please Contact
คุณวนัสบดี  I คุณนิศาชล 
โทร : 02-345-1120, 02-345-1132  มือถือ : 086-329-1977
E-mail : wanasbodeet@off.fti.or.th, nisachons@off.fti.or.th
  
                           
วันที่จัดกิจกรรม : 19 มิถุนายน 2562
เวลา : 08.30 – 16.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้องเพลินจิต ชั้น 8 โรงแรมโนโวเล สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณวนัสบดี
  โทรศัพท์: 02-345-1120
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: wanasbodeet@off.fti.or.th, wanasbodee.t.fti@gmail.com
2. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@off.fti.or.th, nisachon.fti@gmail.com
 
Share