งาน Intercare Asia 2019: International Expo for Healthcare & Wellness
     

FAIR & OTHERS 

ขอเชิญร่วมออกบูธ...ภายใน F.T.I Pavillion
งาน Intercare Asia 2019: International Expo for Healthcare & Wellness

งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุและผู้พิการวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ณ Hall 99 BITEC: Bangkok International Trade & Exhibition Centre
Bangkok, Thailand


Organized by:

    
_______________________________________________________________________________

5 โซนจัดแสดงสินค้า

HOME CARE & EQUIPMENTREHABILITATIONSERVICES
MEDICAL TOURISM | NUTRITIONAL FOOD 


อัตราค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
EXHIBITION PACKAGE

F.T.I. Member &  BM Member
สมาชิกสภาอุตสาหกรรมและสมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ

คูหามาตรฐาน [Standard Booth]        : 35,000 (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
พื้นที่เปล่า [Raw Space]                    : 31,500 
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

General Enterpreneur
ผู้ประกอบการทั่วไป


คูหามาตรฐาน [Standard Booth]        : 45,000 (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
พื้นที่เปล่า [Raw Space]                    : 36,50
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หมายเหตุ : อัตราค่าสมัครได้รับการยกเว้นภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%

สำหรับรายละเอียดการชำระเงิน เจ้าหน้าที่จะแจ้งกลับทาง E-Mail
เมื่อได้รับข้อมูลการสมัครเข้ารวมกิจกรรมของท่านแล้ว

__________________________________

For More Information


Application
Click Here

Floor Plan
Click Here

Fact Sheet
Click Here

Updated Booth
Click Here


 

 

 

วันที่จัดกิจกรรม : 11 - 13 กรกฎาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม : Hall 99 BITEC: Bangkok International Trade & Exhibition Centre Bangkok, Thailand
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณติณณภพ
  โทรศัพท์: 02-345-1117
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: tinnaphopc@off.fti.or.th
2. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th
 
Share