Open House Network | ศึกษาดูงาน... เกษตรอัจฉริยะ วังรี รีสอร์ท นครนายก — Plant Factory System – Smart Farming & Smart Agriculture — เครือบริษัทออกซิเจน กรุ๊ป


Open House Network
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์     
________________________

.

PLANT FACTORY SYSTEM
Smart Farming & Smart Agriculture

DIGITAL • SMART • INNOVATION FARM
for Agriculture


เกษตรอัจฉริยะ วังรี รีสอร์ท นครนายก

Oxygen Group Co., Ltd.

เครือบริษัทออกซิเจน กรุ๊ป

.
___________

บรรยาย
.

   
1 Company Overview 2 Plant Factory System
  ภาพรวม... การบริหารจัดการเกษตรอัจฉริยะ
Plant Factory System

Smart Farming & Smart Agriculture
  ระบบควบคุมคุณภาพแสง ความชื้น
อุณหภูมิ และแร่ธาตุ

ด้วยการใช้ระบบเซนเซอร์เป็นตัวควบคุม
โดยปราศจากการใช้สารเคมี
  .    
3 Research and Development 4 Technology
  การพัฒนาและวิจัยเมล็ดพันธุ์
โดยความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 
  การนำเทคโนโลยี BIG DATA
เข้ามาจัดเก็บข้อมูลต่างๆ
อาทิ ข้อมูลผู้บริโภค เมล็ดพันธุ์ ผลผลิต
เพื่อการพัฒนาสินค้าและการบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
. .   .

___________

ศึกษาดูงาน
.

   
1 Plant Factory 2 Clinic Tech
  .    
   
  ..    
  Smart Farming
& Smart Agriculture

ระบบฟาร์มปิดด้วยการปลูกพืชแบบควบคุม
เต็มรูปแบบ โดยใช้เทคโนโลยีต้นแบบจากประเทศญี่ปุ่น
  คลินิกเทคโนโลยี
สถาบันพัฒนาอาชีพวังรี
ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยดำเนินการมาแล้วกว่า 10 ปี
  .    
3 Management    
  .    
     
  .    
  การบริหารจัดการเศรษฐกิจพอเพียงเชิงรุก
ตามศักยภาพพื้นที่และทรัพยากร


 
  การบริหารจัดการเศรษฐกิจพอเพียงเชิงรุก
ตามศักยภาพพื้นที่และทรัพยากร
การประหยัดพลังงาน
  อาทิเช่น โครงการก๊าซชีวภาพ
  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ เตาเผ่าถ่านระบบปิด
การทาปุ๋ยชีวภาพ
  อาทิเช่น ปุ๋ยชีวภาพน้าขจัดเศษอาหาร
  ปุ๋ยอินทรีย์
การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
. .   .
  .    
  ___________    
  Download More      
  .    
  • ใบสมัครกิจกรรม   • กำหนดการ
      Download >     Download >
  .    
  .    
  ___________    
  Please Contact    
  .    
1 คุณรัตน์ติยา 2 คุณจารุณี
  02-345-1117   02-345-1180
  086-329-1978   086-329-1976
  rattiyap@off.fti.or.th, rattiya.fti@gmail.com   jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com
  .    
  .    
  .    
    
   FOLLOW US
     Like us & Share this page on FacebookGoogle+YouTube.

                 

 
       


 


วันที่จัดกิจกรรม : 19 ธันวาคม 2561
เวลา : 06.00 – 16.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ วังรี รีสอร์ท ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณรัตน์ติยา
  โทรศัพท์: 02-345-1117
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: rattiyap@off.fti.or.th, rattiya.fti@gmail.com
2. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com
 
Share