อบรม การใช้หลัก DISC สื่อสารกับคนทุก GEN ให้ได้งานให้ได้ใจ

___________________________________________________________________________________

Training & Workshop

การใช้หลัก  DISC
สื่อสารกับคนทุก GEN ให้ได้งานให้ได้ใจ
DISC for Communication in all generation

โดย อาจารย์ ธัญมัย ทรงอธิกมาศ

__________________________________________


            ในแต่ละองค์กร  ย่อมประกอบไปด้วยบุคลากรแตกต่างหลากหลาย  ทั้งในเรื่องของวัย  ทัศนคติ  อุปนิสัย  และรายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละบุคคล     และหากต้องทำงานร่วมกันแล้ว    การสื่อสารประสานงานเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นจึงเป็นสิ่งที่บุคลากรต้องพร้อมที่จะมีทักษะในการจัดการ  และสร้างสรรค์การประสานงานเพื่อให้เกิดความสำเร็จในหน้าที่การงาน และก่อเกิดสัมพันธภาพที่ดีคู่ขนานกันไปด้วย      การสื่อสารประสานงานร่วมกับผู้อื่นให้เกิดความสุข ความสำเร็จ   ต้องอาศัยปัจจัยต่าง  ๆ ได้แก่  เทคนิคการสื่อสาร  ศิลปะการสร้างสัมพันธภาพ    ทักษะการเรียนรู้ผู้อื่น  และการมีทัศนคติที่ดี   หลักสูตรนี้  ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรับรู้ถึงความพร้อมของตนเองในด้านต่าง ๆ เหล่านี้  และนำแนวทางที่ได้ไปฝึกฝน  ปฏิบัติจริงในโลกแห่งการทำงาน  เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างสำเร็จ  ได้ผล ตรงตามเป้าหมาย  ไร้ปัญหา  คลายความขัดแย้ง และนำไปสู่ความสุขแห่งการทำงานร่วมกัน คงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ก่อเกิดภาพบุคลากรซึ่งมีความพร้อมในศักยภาพของตนเอง ส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่องค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้รูปแบบพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้วิเคราะห์ถึงกระบวนการแสดงออกและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ส่งผลให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแสดงออกในการสื่อสารประสานงานกับกลุ่มคนทำงานร่วมกัน
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทของตนเองในการประสานงาน  ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนา  ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เหมาะสมและสร้างสรรค์
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ และหลักการวิธีการต่าง ๆ ในการสื่อสารประสานงานและการทำงานร่วมกับผู้อื่น  ไปปฏิบัติฝึกฝนและต่อยอดในการทำงานต่อไป

DISC
“Extended DISC” พัฒนามาจากทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ โดยได้แบ่งรูปแบบพฤติกรรมมนุษย์ออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ D I S C

D – Style (Dominance) = เสือ
กล้าตัดสินใจ เน้นผลลัพธ์ มุ่งมั่น ทำอะไรรวดเร็ว พูดจาเสียงดัง ไม่ประนีประนอม กล้าเสี่ยง ชอบการแข่งขัน ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ไม่ค่อยฟังผู้อื่น ตรงไปตรงมา บางทีอาจดูขวานผ่าซากไปบ้าง มีข้อเรียกร้องสูง ดื้อดึง มั่นใจในตัวเอง

I – Style (Influence) = นกยูง
เป็นคนช่างพูด ชอบเข้าสังคม ดูเป็นมิตร เปิดเผย จูงใจคนเก่ง ชอบขายไอเดีย เป็นคนร่าเริง มีอารมณ์อ่อนไหว มักหลีกเลี่ยงรายละเอียด เวลาคุยกันมักพูดออกนอกประเด็นไปเรื่อย ไม่ค่อยรักษากฎ ไม่ชอบคนน่าเบื่อและเข้มงวด

S – Style (Steadiness) = โลมา
ใจเย็น สงบ เสมอต้นเสมอปลาย ทำอะไรเป็นระบบ ละเอียดรอบคอบ ถ่อมตัว ประนีประนอม ชอบเป็นผู้ฟังมากกว่าผู้พูด จะพูดเมื่อถูกถาม มักแสดงความเห็นด้วยกับผู้อื่นตลอดเวลา ต้องการคำแนะนำจากผู้อื่น ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง

C – Style (Compliance) = นกฮูก
ชอบความสมบูรณ์แบบ ยึดติดกับรายละเอียด มีเหตุผล มีหลักการ เน้นความชัดเจนถูกต้อง ให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริง เป็นคนละเอียดถี่ถ้วน มีระเบียบ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ไม่ชอบเสี่ยง ทำอะไรอย่างระมัดระวัง

..................................................................................................................................................................................

    
อัตราค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิก BM Platinum                                        3,600 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สมาชิก BM Member                                         3,900 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย             3,900 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมาชิกสภาอุตฯ และ BM Member                      3,700 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้ประกอบการทั่วไป                                            4,300 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หมายเหตุ : อัตราค่าสมัครได้รับการยกเว้นภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%

สำหรับรายละเอียดการชำระเงิน เจ้าหน้าที่จะแจ้งกลับทาง E-Mail
เมื่อได้รับข้อมูลการสมัครเข้ารวมกิจกรรมของท่านแล้ว___________


Download More

• ใบสมัครกิจกรรม
   
Download >


• กำหนดการ
   
Download >___________

Please Contact

คุณสุทธิพันธุ์ คุณนิศาชล
02-345-1120 02-345-1132
086-329-1977 086-329-1977
suttiphanw@off.fti.or.th, suttiphanw.fti@gmail.com nisachons@off.fti.or.th, nisachon.fti@gmail.com

 


   FOLLOW US
     Like us & Share this page on FacebookGoogle+YouTube.

                    

.

 
วันที่จัดกิจกรรม : 19 มิถุนายน 2561
เวลา : 08.30 – 16.30 น
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้อง Boardroom 3 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คลองเตย กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณสุทธิพันธุ์
  โทรศัพท์: 02-345-1120
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: suttiphanw@off.fti.or.th, suttiphanw.fti@gmail.com
2. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@off.fti.or.th, nisachon.fti@gmail.com
 
Share