BM Privileges | ศึกษาดูงานฟรี! สำหรับสมาชิกฯ... ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.) | MTEC | ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์

BM Privileges | ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ศึกษาดูงานฟรี...   
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.)
           ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์           ปิดรับสมัคร 21 กันยายน 2559 | หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน


....................................................................................................................................................
จัดโดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
           และอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
   
ฟรี! สำหรับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | สมาชิก Business Matching
สมัคร | ต่ออายุ สมาชิก Business Matching
BM PLATINUM & BM Member
ใบสมัครสมาชิก Business Matching
Business Matching Application
สิทธิประโยชน์สมาชิก Business Matching
Business Matching Privileges
Download > Download >
 


___________

Download More

• ใบสมัครกิจกรรม
Download >

• กำหนดการ Download >
• เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ...
  > สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) Learn more >
  > อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
Learn more >___________

Please Contacts
คุณพิมพิพัฒ คุณขจร
02-345-1117 02-345-1117
086-329-1978 086-329-1978
pimpipats@off.fti.or.th, pimpipats.fti@gmail.com khajohnw@off.fti.or.th, khajohn.fti@gmail.com

 


     FOLLOW US
     Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

                    

 วันที่จัดกิจกรรม : 27 กันยายน 2559
เวลา : 12.45 – 16.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้องประชุม CO-110 อาคารสำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) | อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณขจร
  โทรศัพท์: 02-345-1117
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: khajohnw@off.fti.or.th, khajohn.fti@gmail.com
2. คุณพิมพิพัฒ
  โทรศัพท์: 02-345-1117
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: pimpipats@off.fti.or.th, pimpipats.fti@gmail.com
 
Share