ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรม & เทคโนโลยีในอนาคตเพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 พร้อมเยี่ยมชมงาน MSE 2016 และสำรวจการลงทุนในอินโดนีเซียศึกษาดูงาน...
ด้านนวัตกรรม & เทคโนโลยีในอนาคต

                              เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0   
.

พร้อมเยี่ยมชมงาน MSE 2016
Manufacturing Solutions Expo 2016
และสำรวจการลงทุนในอินโดนีเซีย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Future Innovation and Automation Technology for Industry 4.0,
MSE 2016 (Manufacturing Solutions Expo 2016)
and Investment in Indonesia


..................................................................................................................................................................................
จัดโดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ Singapore Manufacturing Federation (SMF)___________

Download More
• ใบสมัครกิจกรรม Download >
• กำหนดการ Download >


___________

Please Contact
คุณจารุณี คุณสินีนาฏ  
02-345-1180 02-345-1120  
086-329-1976 086-329-1975  
jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com sineenatp@off.fti.or.th,
sineenat.fti@gmail.com
 

วันที่จัดกิจกรรม : ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2559 | 3 วัน 2 คืน
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ประเทศสิงคโปร์ & อินโดนีเซีย
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th
2. คุณสินีนาฏ
  โทรศัพท์: 02-345-1120
  มือถือ: 086-329-1975
 
E-mail: sineenatp@off.fti.or.th
 
Share