Open House Network | ศึกษาดูงาน... บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | ศูนย์ซ่อมอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
.


.
Open House Network | ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ศึกษาดูงาน... ศูนย์ซ่อมอากาศยานที่ใหญ่ที่สุด
                         ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

                       บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

                                              
                              ณ โรงซ่อมบำรุงอากาศยาน ฝ่ายช่างการบินไทย
                              สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ..................................................................................................................................................................................
จัดโดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)___________

Download More
• ใบสมัครกิจกรรม Download >
• กำหนดการ Download >
• เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) Learn more >


 
กิจกรรม Open House Network ที่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดขึ้นนี้
มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานสำหรับเป็น...
     • ค่าอาหารเช้า
     ค่าอาหารกลางวัน
     ค่าอาหารว่างและน้ำบนรถบัส
     ค่ารถบัส
     ค่าเอกสาร

___________

Please Contacts
คุณขจร คุณพิมพิพัฒ
02-345-1117 02-345-1117
086-329-1978 086-329-1978
khajohnw@off.fti.or.th, khajohn.fti@gmail.com pimpipats@off.fti.or.th, pimpipats.fti@gmail.com

 


     FOLLOW US
     Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

                    

 
วันที่จัดกิจกรรม : 27 ตุลาคม 2559
เวลา : 11.00 - 17.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : โรงซ่อมบำรุงอากาศยาน ฝ่ายช่างการบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณขจร
  โทรศัพท์: 02-345-1117
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: khajohnw@off.fti.or.th, khajohn.fti@gmail.com
2. คุณพิมพิพัฒ
  โทรศัพท์: 02-345-1117
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: pimpipats@off.fti.or.th, pimpipats.fti@gmail.com
 
Share