ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้าสุดยอดแบรนด์ไทย (TOP THAI BRANDS)

ภาพบรรยากาศงานแสดงสินค้าสุดยอดแบรนด์ไทย
TOP THAI BRANDS 1
จังหวัดเชียงใหม่

 
Download ภาพกิจกรรม
Facebook Download >   |    PICASA Download >


 
 * ปิดรับสมัครแล้ว *

*** ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม
กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง ***ขอเชิญเข้าร่วมงาน
TOP THAI BRANDS
งานแสดงสินค้าสุดยอดแบรนด์ไทย 
                   
เรียน  สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
       
         ด้วย กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานแสดงสินค้าสุดยอดแบรนด์ไทย (TOP THAI BRANDS) เพื่อแสดงศักยภาพสินค้าไทย ภายในงานประกอบด้วยโซนแสดง และจำหน่ายสินค้ามากมาย อาทิ สินค้าจากกลุ่มเกษตรกร สินค้า Handicraft สินค้า Silver/Jewelry สินค้าอาหาร สินค้าสุขภาพความงาม สินค้า Lifestyle สินค้า Franchise สินค้า GI สินค้านวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญา กลุ่มสินค้าภาคเหนือ OTOP Top Brand นิทรรศการแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ในการสร้างแบรนด์ระดับส่งออก นิทรรศการแสดงศักยภาพข้าวไทย นิทรรศการสินค้านวัตกรรมและสินค้าที่มีทรัพย์สินทางปัญญา การให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการในการทำธุรกิจ การสัมมนาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ความสำเร็จให้ผู้ประกอบการในภูมิภาค
 
           จุดประสงค์การจัดงาน
           1.1 เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมและข้าวไทย อันเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนชาวไทย และเป็นสินค้าที่สำคัญของไทยด้วย
           1.2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการส่งออก โดยการสร้างแบบอย่างที่ดี
ให้ แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปในส่วนภูมิภาคได้มีแรงบันดาลใจในการสร้าง สรรค์สินค้าให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดภายในและต่างประเทศ
           1.3 เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่สินค้าไทย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
           1.4 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์และการทำธุรกิจด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค เพื่อนำไปปรับใช้สำหรับการประกอบธุรกิจต่อไป
           1.5 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รู้จักสินค้าไทย ที่มีศักยภาพทางการตลาดในระดับโลก อันจะก่อให้เกิดการยอมรับ มีความเชื่อมั่น และมีทัศนคติที่ดีในการใช้สินค้าที่ผลิตโดยผู้ประกอบการไทย
 
การสนับสนุน
ผู้สมัคร/บริษัท ที่ส่งใบสมัครและได้รับการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการสนับสนุน
 • พื้นที่เปล่าสำหรับจัดคูหา ขนาด 3 เมตร x 3 เมตร - ฟรี 1 คูหา / 1 บริษัท
(หากมีความประสงค์มากกว่า 1 คูหา กรุณาระะบุจำนวนคูหาที่ต้องการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 
...
ค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบเอง

ค่าตกแต่งบูธ, ค่าขนส่ง, ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุ
*** หมดเขตรับสมัคร : ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ***


...
                   
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
1. ต้องเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สถานะ : มีอายุสมาชิก)
2. เป็นผู้ประกอบการไทย หรือผู้ส่งออก
              โดยเฉพาะผู้ประกอบการจากกลุ่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า, ยานยนต์,  ชิ้นส่วนยานยนต์, Electronics,
              เครื่องจักรกลการเกษตร, นวัตกรรม, อาหาร, เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ
           

            Opening Hours : 
ระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. - 20.00 น.
 
                   
ดาว์นโหลดเอกสารแนบ 
** ข้อมูลเตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมออกงานแสดงสินค้า TOP THAI BRANDS **

 • ใบสมัคร งานแสดงสินค้าสุดยอดแบรนด์ไทย (TOP THAI BRANDS) Download >
 • รายละเอียด การจัดงานสุดยอดแบรนด์ไทย (TOP THAI BRANDS) Download >
 • แผนภาพและแผนผังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ Download >
 • FLOOR PLAN พื้นที่จัดแสดง - Exhibition Hall 1 สภาอุตสาหกรรมฯ พร้อมรายนามผู้เข้าร่วมงานและตำแหน่งคูหา (หมายเหตุ : Floor Plan ยังมีการเปลี่ยนแปลงอีก) Download >
 • คู่มือผู้เข้าร่วมงาน Exhibitor Manual Download > 
 • ใบสมัคร สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Download >
                   
หมายเหตุ
 • ผู้ประกอบการสามารถร่วมแสดงสินค้า และจำหน่ายสินค้า (ค้าปลีก) ในโซนจัดแสดงภายใต้ความรับผิดชอบของ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 500 ตร.ม. (ประมาณ 55 บูธ)
 • ผู้ประกอบการจะต้องเข้าร่วมงานตลอด 5 วันเต็ม (ระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2558)
 • ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการติดต่อกลับ เพื่อรับทราบรายละเอียดการจัดงาน
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม และจัดสรรคูหาตามความเหมาะสม
                   
    ..For more information, Please Contact
Contact us ..คุณจารุณี ฮ้อศิริมานนท์ | คุณเอกพล เจริญแสง
  ..Tel. 02-345-1118, 02-345-1117
    ..Mobile 086-329-1976, 086-329-1978
    ..E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th, aekaphonc@off.fti.or.th
                   
                   
ประชาสัมพันธ์โดย 
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                   


วันที่จัดกิจกรรม : 26 - 30 สิงหาคม 2558
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com
2. คุณเอกพล
  โทรศัพท์: 02-345-1117
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: aekaphonc@off.fti.or.th, aekaphon.fti@gmail.com
 
Share