ศึกษาดูงาน ธุรกิจ Office Supply ในระบบ e-Commerce และการบริหารจัดการคลังสินค้า บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน)


 
ใบสมัครกิจกรรม   กำหนดการ

                


อัตราค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหมายเหตุ : อัตราค่าสมัครได้รับการยกเว้นภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%

สำหรับรายละเอียดการชำระเงิน เจ้าหน้าที่จะแจ้งกลับทาง E-Mail
เมื่อได้รับข้อมูลการสมัครเข้ารวมกิจกรรมของท่านแล้วสอบถามสถานะสมาชิกและค่าใช้จ่ายการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
แจ้ง (1) ชื่อบริษัทของท่าน (2) ชื่อกิจกรรมที่จะเข้าร่วม

มาที่ LINE ID : businessmatching


FOLLOW US

Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube, Line
.


                   

วันที่จัดกิจกรรม : 12 พฤศจิกายน 2557
เวลา : 07.00 - 15.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ คลังสินค้าออฟฟิศเมท เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณขจร วิชาโคตร
  โทรศัพท์: 02-345-1117
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: khajohnw@off.fti.or.th, khajohn.fti@gmail.com
2. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com
 
Share