บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย (TELEINFO MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED)
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (NATION BROADCASTING CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED)
บมจ. ออฟฟิศเมท (OfficeMate)
วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือยข่ายอินเตอร์เน็ต (COLLEGE OF NETWORKS EDUCATION)
ศูนย์เพาะบ่มวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (CENTER FOR INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT)
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (NATIONAL INSTITUTE OF METROLOGY (THAILAND))
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
หจก. ลอนดรี คลีนิค
หจก. เอกแสงพานิช
หจก. กลชาญการสร้าง (KONLACHARN CONSTRUCTION)
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
1234