บมจ. ซิ้งเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) (Single Point Parts (Thailand))
บมจ. มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) (MURAMOTO ELECTRON (THAILAND))
บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) (SAHACOGEN)
บมจ.ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง (THAI AGENCY ENGINEERING)
หจก. เชี่ยวชาญ ทราเวล แอนด์ เทรดดิ้ง
หจก. ฟาร์อีสท์ ครีเอชั่น (FAR EAST CREATION )
หจก. แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984)
หจก. ที เจ ซัพพลาย
หจก. สว่างศิลป์ อุตสาหกรรม
หจก. เอส.เค.โบลเวอร์
123