บจก. ภัทร โปรเกรส
บจก. เมล่อนดิส คอร์ปอเรชั่น (MELONDISC CORPORATION)
บจก. สแกนไฮเทค
บจก. อี คัสตอม เซอร์วิส
บจก. อีอาร์พีฟอร์ออล (ไทยแลนด์)
บจก. เอ็มเอสซี คอนซัลติ้ง
บจก. ไอซ์ โซลูชั่น
บริษัท พันธวณิช จำกัด
บริษัท เอ็ทเว็บส์ จำกัด
หจก. Far East Creation
12