บจก. วี.แอล.เครื่องเย็น (ประเทศไทย) (V.L. ICE MACHINERY (THAILAND))
1