บจก. เวิร์คไอคอน เทคโซลูชั่นส์ (WORK ICON TECHSOLUTIONS)
บจก. สยาม เคมิคัลส์ แอนด์ อิควิปเม้นท์ (SIAM CHEMICALS AND EQUIPMENT)
บจก. ลัคกี้เฟลม
1