ทำเนียบรุ่น F.T.I. Business Academy - FIBA

                                             Page 1

             
         
  คุณกนช รัติวานิช   คุณกมล สิริชัน   คุณกฤศ โกษานันตชัย  
  ผู้จัดการฝ่าย   ผู้จัดการฝ่ายการตลาด   ผู้จัดการทั่วไป  
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
  บริษัท เบสเทรด พริซิชั่น จำกัด   บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
             
       
  คุณกิตติ วราหกิจ   คุณกิตติพงษ์ กีรสว่างพร   คุณเกรียงศักดิ์ สมนิมิตร  
  ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงาน   กรรมการผู้จัดการ   ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  
  บริษัท เอ็มวี ฟู้ด ซัมพลาย จำกัด   บริษัท ดับเบิ้ลโอเซเว่น โพรเทรชั่น จำกัด   บริษัท สยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด  
             
       
  คุณจรัญญา หงษาครประเสริฐ   คุณจิรบูลย์ วิทยสิงห์   คุณชัญญา เจนพณิช  
  ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด   ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท Dash   ผู้จัดการทั่วไป  
  โรงพยาบาล เวชธานี   บริษัท แดช อินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด  
             
       
  คุณญาณี ตรีพรเจริญ   คุณฐปนัท พลราชม   คุณณรงค์กร จิตรถาวรกุล  
  ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ   ฝ่ายจัดซื้อ   กรรมการผู้จัดการ  
  บริษัท เอ็กซ์เท็นซีฟว์ รีเสิร์ช โพลีเมอร์ส จำกัด   บริษัท พี แอนด์ ที เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท จำกัด   บริษัท เอ็ท เอ็กส์ จำกัด  
             
       
  คุณดวงหทัย กาศสุวรรณ   คุณดิลก จิตปรีดากร   คุณทรงพล อินทนากรวิวัฒน์  
  Senior Marketing Executive   ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ   หุ้นส่วนผู้จัดการ  
  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)   บริษัท ทรีวิว จำกัด   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงประเสริฐ  


Page 1