โครงการพัฒนาผู้บริหาร FTI Business Administration : THE POWER OF CONNECTION


             

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


เรียนเชิญนักธุรกิจ และทายาทธุรกิจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารFTI Business Administration – FIBA 3
.

THE POWER OF CONNECTION(สามารถชำระค่าเรียนเป็นงวดและชำระผ่านบัตรเครดิตได้)

FOLLOW US
Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube, Line
.