ประกาศนียบัตร FTI Business Administration : FIBA

ประกาศนียบัตร
โครงการพัฒนาผู้บริหาร
FTI Business Administration : FIBA 

สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม
โครงการพัฒนาผู้บริหาร FTI Business Administration : FIBA