ฮ่องกง(Hong Kong)
 
  ข้อมูลทั่วไป: เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong Special Administrative Region : HKSAR) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมลทลกวางตุ้งของจีน มีพื้นที่ 1,092 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะฮ่องกง แหลมเกาลูน New Territories และเกาะเล็กเกาะน้อยอีก 235 เกาะ
ประชากร: ประมาณ 6.95 ล้านคน ร้อยละ 98 เป็นคนจีน
ภาษาราชการ: ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนกวางตุ้งเป็นภาษาราชการ แต่คนส่วนใหญ่ก็เข้าใจภาษาจีนกลางได้ดี
     
ภูมิอากาศ: ลักษณะภูมิอากาศแบบกึ่งเขตร้อน แบ่งเป็น 4 ฤดู มีผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน และความชื้นค่อนข้างสูง (ประมาณร้อยละ 79)
สกุลเงิน
: ฮ่องกงดอลลาร์
ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP): 201,785 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2550)
รายได้ประชาชาติต่อหัว: 29,022 ดอลลาร์สหรัฐ (2550)
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ: ร้อยละ 6.4
อ่านรายละเอียดข้อมูลประเทศเพิ่มเติม
   
ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
- ข้อมูลภาวะทางการค้าและเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทย-ฮ่องกง
- แนวทางการค้า และการลงทุนในฮ่องกง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สถานกงศุลใหญ่ ณ เมือง ฮ่องกง
- กรมส่งเสริมการส่งออก
- กรมการกงศุล
- กรมศุลกากร


   
ทำเนียบสมาชิก F.T.I Matching